AVÍS LEGAL

 1. Introducció

A través del present document, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament d’Albal. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs Web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en este cas http://www.albal.es/ (així com,  qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en este cas, a l’Ajuntament d’Albal, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://albal.sede.gva.es/.

L’Ajuntament d’Albal compta amb els següents subdominis, que també es regulen pel present Avís Legal:

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la direcció (URL) https://albal.sede.gva.es/ s’ha ubicat en Internet la seu electrònica de l’Ajuntament d’Albal.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedixen a la informació i als servicis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i servicis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servici en particular.

Esta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i servicis que precisen l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als servicis públics de l’Ajuntament d’Albal de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per açò que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament el present ‘Avís Legal’.

 1. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides mitjançant este mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles per mitjà d’enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament d’Albal procura que esta informació siga exacta i precisa, i procedix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament d’Albal no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament d’Albal, sense necessitat d’avís previ, així com el seu contingut, el seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que s’apliquen.

Amb caràcter general, la informació disponible en este Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del Portal no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en este Lloc Web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L’Ajuntament d’Albal no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

 1. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per a l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament d’Albal i/o per la utilització dels servicis inclosos en el web, vosté adquirix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i  de les Condicions Particulars, que si és el cas, regisquen la prestació dels servicis que es disposaren en el Lloc Web, sense perjuí de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels Llocs Web hipervinculats des de http://www.albal.es/, de les quals no respon l’Ajuntament d’Albal.

L’Ajuntament d’Albal podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establiren.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis que l’Ajuntament d’Albal oferix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l’orde públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament d’Albal o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament d’Albal o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els servicis oferits en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i servicis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament d’Albal es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

 1. Responsabilitat.

L’Ajuntament d’Albal no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament d’Albal, que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntament d’Albal.

(iv) De la impossibilitat de donar el servici o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament d’Albal, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal de l’Ajuntament d’Albal pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres organismes, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant,l’Ajuntament d’Albal no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que  puguen derivar-se’n de l’accés o ús. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament d’Albal. En tot cas, en eixir de l’adreça http://www.albal.es/, la informació o els servicis a què s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Albal.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament d’Albal.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que siga autorització expressa de l’Ajuntament d’Albal.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’esta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega del dit contingut i el seu ús privat. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que es mencione la data de l’última actualització.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l’Ajuntament d’Albal estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament d’Albal, efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L’Ajuntament d’Albal és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

 1. Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenrotllament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels servicis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb esta persona i gestionar la prestació dels servicis demandats i/o prestats per este Ajuntament.

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que podem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d’una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d’interessos vitals i en altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres servicis; si no els facilita, no podrem portar-la a cap o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.

 1. Durant quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres servicis de forma eficient, mentres es mantinga la condició de ciutadà/ana d’Albal i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Inclús sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’estos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?  

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes a què existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenrotllar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

 1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és el cas, enviant la seua sol·licitud al nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

En l’escrit s’haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que n’acredite la representació i document identificatiu.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de protecció de dades (https://www.aepd.es/).