JUGALLENGUA
Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.

L’usuari pot triar entre una modalitat general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). La possibilitat d’enregistrar el resultat permet que l’usuari dispose d’un historial que reflectisca


PRACTIC

Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

El fet que les activitats de Pràctic estiguen elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV fa que este programa siga un suport excepcional de preparació de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

Per tot això, Pràctic és un recurs a l’abast de qualsevol persona interessada a incrementar els seus coneixements gramaticals en valencià.

 


 

DIVAL

Exercicis preparatoris nivell superior C2

 


 

upv

Exercicis de grau mitjá


 

upv

Exercicis de grau superior


 

lectdictats
Lectures i dictats preparació proves de grau.

 

DICCIONARIS, GRAMÀTICA I CRITERIS LINGÍSTICS

avl
Diccionari normatiu valencià (DNV)

El Diccionari normatiu valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV)

Es tracta d’una obra que, sense pretensions d’exhaustivitat, incorpora un extens cabal lèxic de més de 75.000 paraules.

Gramàtica normativa valenciana (GNV)

La GNV s’estructura en quatre grans blocs dedicats a l’ortologia, l’ortografia, la sintaxi i la flexió, i la formació de paraules.


 

criteris
Criteris lingüístics

Per als usos institucionals de les universitats valencianes.


 

PROGRAMARI I TRADUCTORS.

 

SOFTVAL

Què és Softvalencià?

Softvalencià és un lloc web on trobareu guies i programari per posar el vostre ordinador en valencià.

Qui hi ha al darrere?

Softvalencià és una iniciativa per promoure l’ús del programari en valencià. Softvalencià té el reconeixement dels serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.


 

SALT
És un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.

El Salt és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança…

El Salt és un programa d’autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d’ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra…


 

 

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme de la Generalitat que té la funció d’establir i efectuar les proves per a l’acreditació de coneixements de valencià.

Certificat de Coneixements Orals (pdf)

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Ha de poder comunicar-se en situacions senzilles que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Ha de poder descriure, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o bagatge personal, del seu entorn i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Certificat de Grau Elemental (pdf)

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

Certificat de Grau Mitjà (pdf)

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Certificat de Grau Superior (pdf)

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


 

 Agència de Promoció del Valencià
Ajuntament d’Albal
Plaça del Jardí, 7 46470 Albal – València
Telèfon: 961 26 00 56   Ext. 145
Tècnica: Pepa Vila
aviva@albal.es